Pilihan bahasa

Pilihan Warna   default blue red font_default font_orange font_purple Saiz Teks
     

Bahagian Industri Asas Tani

Latar Belakang Bahagian

Dalam Rancangan Malaysia Ke Sepuluh (RMK Ke 10), Program Pembangunan Industri Hiliran telah diperkukuhkan kepada Program Pembangunan Industri Asas Tani.

Tujuan utama bahagian ini adalah :

a. Membangunkan enterprise dan usahawan asas tani ke arah pembangunan industri asas tani yang mampan.
b. Meningkatkan pendapatan petani melalui aktiviti nilai tambah terutama bagi mereka yang berpendapatan kurang daripada RM1,000 sebulan.
c. Meningkatkan aktiviti agro pelancongan sebagai satu aktiviti asas tani dalam menyampaikan ke arah program pelancongan negara.

Jabatan Pertanian telah mengenal pasti impak point perkhidmatan pengembangan bagi program pembangunan industri asas tani, antaranya adalah meningkatkan kebersihan premis kearah persijilan Amalan Pengilangan Baik (APB), penggunaan teknologi pemprosesan, penggunaan mesin, peningkatan kualiti produk melalui pembungkusan serta penjenamaan bagi meningkatkan jualan untuk pasaran global di samping mempertingkatkan penggunaan bahan tempatan sebagasi bahan utama pemprosesan.

Aktiviti pemprosesan yang dilaksanakan di dalam rumah akan diasingkan dari tempat kediaman dan premis yang sesuai akan dinaiktaraf melalui bantuan galakan yang disediakan oleh Jabatan Pertanian. Bagi meningkatkan produktiviti dan kebersihan pemprosesan bantuan juga akan diberikan melalui pinjaman peralatan atau mesin. Latihan dan bimbingan juga akan diberikan melalui pemindahan teknolongi pemprosesan dan kawalan mutu secara berterusan bagi menghasilkan produk yang konsisten, disamping membimbing peserta dalam meningkatkan kecekapan pengurusan projek dan keterampilan diri sebagai usahawan yang berjaya.

Aktiviti – Aktiviti Bagi Fungsi – Fungsi Utama

Sub Fungsi : Pembangunan Usahawan
Aktiviti

1. Merancang menyelaras dan melaksanakan program pengembangan Industri Asas Tani.
2. Merancang, menguruskan serta memantau pelaksanaan Program Pembangunan Usahawan Industri Asas Tani.
3. Menyediakan khidmat pengembangan pemasaran dan perniagaan bagi produk Industri Asas Tani
4. Mewujudkan kerjasama strategik dengan badan – badan penyelidikan dan agensi sokongan.

Sub Fungsi : Industri Asas Tani
Aktiviti

1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan program pembangunan dan kawalan kualiti produk Industri Asas Tani.
2. Merancang dan menggalakan amalan kualiti dan piawaian dalam pengeluaran pertanian (GMP, HACCP, GHP).
3. Menyelaras keperluan input dan infrastruktur dalam perlaksanaan program Industri Asas Tani
4. Menyelaras data pemantauan projek Industri Asas Tani.
5. Merancang dan menyediakan belanjawan tahunan dan lima tahun bagi bahagian.

Bahagian Pengembangan Dan Pembangunan Komoditi

Latar Belakang Bahagian

Jabatan Pertanian ditubuhkan pada tahun 1905 adalah agensi yang bertanggungjawab sebagai agensi peneraju dalam perkhidmatan pengembangan bagi memastikan kejayaan di sektor pertanian dalam menyumbang kea rah peningkatan pengeluaran dan keselamatan makanan Negara.

DPN 3 berwawasan untuk mewujudkan satu sektor pertanian yang lebih moden, komersil dan lestari bagi mengeluarkan makanan yang berkualiti, selamat dan halal. Sebagai usaha untuk membantu mempercepatkan pencapaian wawasan ini, beberapa pendekatan telah dikenalpasti seperti berikut :

1. Menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam pengeluaran komoditi makanan.
2. Memoden dan mengkomersilkan sektor pekebun kecil.
3. Membangunkan usahawan termasuk belia usahawan yang bergiat dalam aktiviti pengeluaran secara efisien dan berskala besar melalui program-program seperti TKPM.
4. Menggunakan pendekatan MoA Inc. (pengembelingan sumber tenaga dan fikiran secara bersepadu) untuk menjana sektor pertanian kea rah yang lebih moden, komersil, berteknologi tinggi serta efisien.
5. Memberi khidmat pergembangan dan perundingan pertanian serta sokongan teknikal secara profesional kepada pelanggan dan pelabur dalam sektor pertanian serta dapat mempermudahkan ruang pemasaran dalam perdagangan antarabangsa.
6. Mempertingkatkan industri buah-buahan, sayuran dan tanaman ladang, padi dan tanaman industri serta bunga-bungaan bagi mencapai perdagangan antarbangsa serta mengurangkan deficit perdagangan (Balance of Trade, BOT) sektor pertanian.
7. Menjamin kualiti dan keselamatan makanan serta alam sekitar dengan mewujudkan Standard's seperti Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SLAM), Amalah Pertanian Baik (ABP) dan Skim Organik Malaysia.

Bahagian ini mengandungi 4 seksyen dan 2 unit iaitu :
1. Seksyen Hortikultur

1.1 Unit Buah-buahan
1.2 Unit Sayuran dan Tanaman Ladang

2. Seksyen Padi, Tanaman Industri dan Florikultur (PTIF)
3. Seksyen Perundingan dan Pelaburan
4. Seksyen Pemasaran

Objektif Bahagian
1. Memberi perkhidmatan pergembangan, perundingan, sokongan teknikal dan khidmat nasihat yang profesional dalam industri tanaman makanan bagi menentukan pengeluaran makanan yang mencukupi untuk keperluan Negara.
2. Meningkatkan penyertaan pihak swasta dan usahawan dalam projek-projek pertanian, khususnya sub-sektor tanaman makanan melalui khidmat perundingan dan insentif pelaburan, program promosi serta insentif teknologi bagi pengeluaran bahan makanan.
3. Menambah dan meluaskan aktiviti pemasaran hasil pertanian melalui aktiviti penggredan, pembungkusan, promosi dan pengedaran yang lebih berkesan serta menemusua antara pengusaha dan pemborong.
4. Meningkatkan pengeluaran hasil dan kualiti tanaman makanan serta selamat dimakan bagi menjamin pengeluaran makanan yang mencukupi untuk keperluan Negara.

Fungsi Utama Bahagian
1. Merancang, menyelaras dan memantau pelaksaan aktiviti pemindahan teknologi dan khidmat nasihat teknikal selaras dengan pelaksanaan Sistem Pengembangan Tekno Pertanian (SPTP).
2. Merancang, menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan program pembangunan industri buah-buahan, sayuran dan tanaman ladang, padi, tanaman industri dan florikultur.
3. Merancang dan menyedia dasar dan skop belanjawan program pembangunan komoditi bagi Rancangan Lima Tahun dan Tahunan.
4. Merancang, menyelaras dan memantau perlaksanaan sawah gemilang, petak-petak pemerhatian, demonstrasi dan promosi teknologi tanaman.
5. Merancang, menyelaras dan melaksana khidmat perundingan dan pelaburan mengikut kategori pelanggan.
6. Mengumpul dan menyelaras penyediaan bahan-bahan pengembangan untuk memperkemaskan pemindahan teknologi tanaman.
7. Merancang, menggalak, menyelaras dan memantau amalan pertanian baik (APB) kea rah persijilan SALM dan SOM.
8. Merancang, menyelaras dan mengurus pusat-pusat pertanian kea rah Pusat Pengembangan Teknologi (PPT)
9. Menyediakna khidmat pengembangan pemasaran melalui aktiviti penggredan, pembungkusan dan pengedaran serta promosi jualan yang lebih berkesan.
10. Menyelaras, memantau dan menguruskan perlaksanaan system pengurusan kualiti MS ISO 9001:2008 perkhidmatan pengembangan pertanian melalui dokumentasi dan mesyuarat.
11. Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau pelaksanaan projek Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM).
12. Menyelaras Projek Promosi bersama dengan badan-badan penyelidikan, agensi sokongan dan pihak swasta kea rah mewujudkan kerjasama teknikal.
13. Menjadi urusetia Mesyuarat Jawatankuasa MoA Inc dan Jawatankuasa Teknologi, Promosi dan Demonstrasi Peringkat Negeri Kedah.

Bahagian Perancangan Dan Penilaian

Objektif Bahagian
1. Mengumpul, mengemaskini, mengesan serta menilai maklumat-maklumat bagi tujuan perancangan dan perlaksanaan program-program jabatan.
2. Merancang, menyelaras, mengesan, melaksana dan menilai program-program khas dan regulatori jabatan.
3. Menyelaras penggunaan dan keperluan sistem teknologi maklumat jabatan.

Aktiviti-Aktiviti Bagi Fungsi-Fungsi Utama
1. Sub Fungsi : Pengesanan Dan Penilaian

Aktiviti :
• Laporan perangkaan pembangunan pertanian
• Kajian impak sosio-ekonomi
• Mendokumentasi maklumat-maklumat perangkaan
• Keperluan bajet pembangunan jabatan (Format A)
• Urusetia Mesyuarat Perancangan dan Pengurusan Jabatan (MPPJ)

2. Sub Fungsi : Perangkaan

Aktiviti :
• Laporan Perangkaan Pembangunan Pertanian (Agrisgeoportal)
• Kajian Impak Sosial Ekonomi
• Mendokumentasi maklumat Pertanian


3. Sub Fungsi : Teknologi Maklumat

Aktiviti :
• Laman web jabatan
• Pembangunan infrastruktur teknologi maklumat
• Program ICT

4. Sub Fungsi : Regulatori

Aktiviti :
• Program khidmat regulatori jabatan

  • 1
  • 2
Pengumuman  Berita

Tarikh Dan Peraturan Pembayaran…

Untuk maklumat lanjut sila klik di sini ........

baca lagi

Kursus HandOn Laser Land…

  Alor Setar - 18 April 2018 satu Kursus HandOn Laser Land Levelling System  telah diadakan di Pusat Latihan Pertanian di Telok Chengai...

baca lagi
 Pengumuman lain >>   Berita seterusnya >>
folder   Buku                                               folder   e-Buletin
             
folder   RMK - 10   folder   Pelan Strategik Jabatan Pertanian
             
folder   Berita Pertanian   folder   Laporan Tahunan
May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
video Galeri Video   audio Galeri Audio   rss copy RSS      
photo copy Galeri Foto   keratanakhbar Keratan Akhbar            

 

meeting-participant   Ibu Pejabat   applications-engineering   Bahagian Teknikal
             
meeting-attending   Pusat Pertanian   1390840360 file-manager   Pejabat Pertanian Daerah

Info Penting

Undian

Adakah anda mendapat maklumat yang diperlukan selepas melayari laman web kami?

 

Pengumuman

Tarikh Dan Peraturan Pembayaran…

Untuk maklumat lanjut sila klik di sini ........

baca lagi

Berita

Kursus HandOn Laser Land…

  Alor Setar - 18 April 2018 satu Kursus HandOn Laser Land Levelling System  telah diadakan di Pusat Latihan Pertanian di Telok Chengai...

baca lagi